Operacija procesne izboljšave

      

 

Kratek opis operacije – namen, finančna podpora, cilji, rezultati:

• Operacija »Procesne izboljšave 17-18 PAKend (PRIZ 17-18 PAKend)« je sofinancirana z namenom vzpostavitve in uvedbe procesnih izboljšav.

• Cilj je vzpostaviti in uvesti določene organizacijske in procesne izboljšave z rezultati zniževanja stroškov, povečevanja dodane vrednosti in izboljševanja poslovanja.

 

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.